Veiligheidsvoorschriften


Deze veiligheidsinformatie heeft betrekking op de Connected Kids K01 of Connected Life E01. Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan de smartwatch te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over de smartwatch lezen voordat u de smartwatch in gebruik neemt.

Waarschuwing

Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

De smartwatch is geen speelgoed en NIET geschikt voor kinderen van 3 jaar of jonger !

Oa. kleine onderdelen kunnen verstikking tot gevolg hebben.

Gebruik geen beschadigde netsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen.
Niet-beveiligde aansluitingen kunnen een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Raak het netsnoer niet aan met natte handen.

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.

Buig of beschadig het netsnoer niet.

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Gebruik de smartwatch niet terwijl het wordt opgeladen en raak de smartwatch niet aan met natte handen.

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de smartwatch.

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben, kan er een storing in de batterij optreden of kan de batterij ontploffen.

Gebruik door goedgekeurde opladers, accessoires en benodigdheden

• Als u verkeerde opladers gebruikt, kan de levensduur van uw smartwatch afnemen of kan een storing in de smartwatch optreden. Ze kunnen ook brand tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat de batterij ontploft.
• Gebruik alleen door Connected Company goedgekeurde batterijen laadkabel en 5v max 1A (USB) opladers die speciaal zijn ontworpen voor uw smartwatch. Als u een incompatibele batterij en oplader gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw smartwatch veroorzaken.
• Connected Company kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Connected Company zijn goedgekeurd.

Laat de oplader of de smartwatch niet vallen en controleer voor laden en gebruik of de smartwatch, laadkabel of lader niet beschadigd zijn voor gebruik.

Ga zorgvuldig om met de smartwatch en gooi deze weg volgens de geldende voorschriften

• Gooi de batterij of de smartwatch nooit in het vuur. Plaats de smartwatch nooit op of in verwarmingsapparaten, zoals magnetrons, ovens of radiatoren. De smartwatch kan ontploffen als het oververhit raakt. Volg alle lokale voorschriften wanneer u gebruikte batterijen of apparaten wilt weggooien.
• U mag de smartwatch nooit samenpersen of doorboren.
• Stel de smartwatch niet bloot aan hoge externe druk, omdat dit kan leiden tot een interne kortsluiting en oververhitting.

Voorkom dat de smartwatch, de batterij of de oplader beschadigd raakt

• Open de smartwatch nooit zelf, verwijder nooit zelf de batterij
• Stel de smartwatch en de batterij niet bloot aan zeer lage of zeer hoge temperaturen.
• Extreme temperaturen kunnen de smartwatch beschadigen en de oplaadcapaciteit en levensduur van de smartwatch en de batterij verminderen.
• Bij beschadiging van de smartwatch : Zorg dat de batterij niet in contact komt met metalen voorwerpen, omdat dit een verbinding tussen de + en – polen van de batterij tot stand kan brengen en kan leiden tot tijdelijke of permanente beschadiging van de batterij.
• Gebruik nooit een beschadigde smartwatch, oplader of batterij.

Bewaar de smartwatch niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.

• De batterij kan lekken.
• De smartwatch kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Gebruik uw smartwatch niet op plaatsen met hoge concentraties stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw smartwatch ook niet op deze plaatsen.

Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw smartwatch en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok.

Voorkom dat de multifunctionele aansluiting en het kleine uiteinde van de oplader in contact komen met geleidende materialen zoals vloeistoffen, stof, metaal, metaalpoeder en de potloodstift.

Geleidende materialen kunnen kortsluiting of corrosie van de aansluitingen veroorzaken, wat kan leiden tot een explosie of brand.

Kauw of zuig niet op de smartwatch of de batterij

• Als u dit wel doet, kan de smartwatch worden beschadigd of kan dit leiden tot een ontploffing of brand.
• Kinderen of dieren kunnen stikken in kleine onderdelen.
• Als kinderen (niet t/m 3 jaar) gebruik maken van de smartwatch, moet u ervoor zorgen dat ze het op de juiste manier gebruiken

Steek de smartwatch en de bijgeleverde accessoires niet in uw ogen, oren of mond

Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel.

Raak een beschadigde of lekkende Li-ion-batterij (Lithium ion) niet aan.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter voor informatie over het weggooien van uw Li-ion-batterij volgens de geldende voorschriften. 

LET OP

Het niet opvolgen van de veiligheidsmeldingen en -voorschriften kan leiden tot letsel of schade aan de smartwatch.

Gebruik de smartwatch niet in de buurt van andere elektronische apparaten.

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radiofrequentie). De smartwatch kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik de smartwatch niet in een ziekenhuis, vliegtuig of motorvoertuig waarin storing door radiofrequenties kan optreden.

• Als u medische apparatuur of pacemaker gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u de smartwatch gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door de smartwatch.
• Vermijd indien mogelijk het gebruik van de smartwatch binnen 25 cm van een pacemaker omdat de smartwatch mogelijk storing kan veroorzaken op de pacemaker.
• Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u de smartwatch alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de pacemaker zich niet bevindt.
• In een vliegtuig kan het gebruik van elektronische apparaten de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig verstoren.
(De smartwatch dient via de app worden uitgeschakeld voor het vliegen)
• Zorg ervoor dat de smartwatch zich uitgeschakeld in de handbagage bevindt tijdens het vliegen. U dient uiteraard de richtlijnen van de luchtvaart maatschappij en autoriteiten te volgen.

Stel de smartwatch niet bloot aan zware rook of gassen.

Als u dit wel doet, kan de behuizing van de smartwatch worden beschadigd of kan er een storing in de smartwatch optreden.

Schakel de smartwatch uit in omgevingen met explosiegevaar

• Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
• Gebruik uw smartwatch niet in de buurt van brandstoffen of chemische middelen of op locaties waar explosies plaatsvinden.
• Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de smartwatch of de onderdelen of accessoires van de smartwatch.

Als er vreemde geuren of geluiden uit de smartwatch of de batterij komen, of als er rook of vloeistoffen uit de smartwatch of de batterij komen, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van de smartwatch en breng de smartwatch naar een veilige niet-brandbare omgeving (vaak is dat buiten de woning of gebouw)
Neemt u onmiddellijk contact op met Connected Company (via +31 20 333404 of support@connected-company.nl)
.

Als u dit niet doet, kan dit brand of een ontploffing tot gevolg hebben.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van de smartwatch tijdens het besturen van een motorvoertuig.

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Houdt u aan de locaal geldende verkeersregels, ook ten aanzien van gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden.

Zorg voor correct onderhoud en gebruik van uw smartwatch

Bewaar uw smartwatch niet op zeer warme of koude locaties. U kunt de smartwatch het beste gebruiken bij een temperatuur tussen 5°C en 35° C

• Als u dit wel doet, kan er een storing in het scherm optreden, kan de smartwatch worden beschadigd of kan de batterij ontploffen.
• Stel de smartwatch niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).

Bewaar de smartwatch niet in de buurt van magnetische velden

De smartwatch kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.

Verf de smartwatch niet en plak geen stickers op de smartwatch

• Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor de smartwatch niet correct kan werken.
• Als u allergisch bent voor verf of metalen onderdelen van de smartwatch, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van de smartwatch en contact opnemen met uw arts.

Gebruik de smartwatch niet als het kapot is of barsten bevat
Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice van Connected Company voor reparatie.

Stel de smartwatch niet bloot aan plotselinge schokken door hem bijv. te laten vallen op een hoogte hoger dan 2m.
• Als de smartwatch wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

• Laat uw smartwatch niet langer dan vier uren na elkaar opladen, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen als gevolg van overladen.
• Een niet-gebruikt apparaat raakt op den duur ontladen en moet opnieuw worden opgeladen voordat het kan worden gebruikt.
• Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer u de oplader niet gebruikt.
• Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd.
• Als u batterijen langere tijd niet gebruikt, kunnen hun levensduur en prestaties afnemen. Dit kan er ook voor zorgen dat de batterijen defect raken of ontploffen, of kan brand veroorzaken.
• Volg alle instructies in deze gebruiksaanwijzing om de langst mogelijke levensduur voor uw smartwatch en batterij te garanderen. Schade of slechte prestaties door het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies vallen niet onder de garantie van uw fabrikant.
• Uw smartwatch is onderhevig aan slijtage. Bepaalde onderdelen en reparaties worden gedekt door de garantie tijdens de geldigheidsperiode, maar schade als gevolg van het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires wordt niet gedekt.

Haal uw smartwatch nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

• Door wijzigingen of aanpassingen van de smartwatch kan de garantie van de fabrikant vervallen. Als uw smartwatch onderhoud nodig heeft, moet u contact opnemen met de de klantenservice van Connected Company via +31(0)20-3333400 of support@connected-company.nl.
• Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Houd rekening met het volgende wanneer u de smartwatch reinigt

• Veeg de smartwatch met een droge doek schoon.
• Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen. Als u dit wel doet, kan de behuizing van de smartwatch verkleuren of kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Gebruik de smartwatch voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Laat reparaties aan de smartwatch alleen uitvoeren door Connected Comapny of door Connected Company gecertificeerde service partner.

Als u de smartwatch laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan de smartwatch beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Let goed op bij het gebruik van kabels

• Wanneer u de kabel van de oplader aansluit op de smartwatch, moet u de kabel aan de juiste kant van de smartwatch aansluiten.
• Als u met kracht of op onjuiste manier de kabel aansluit, kan dit schade aan de multifunctionele aansluiting of andere onderdelen van de smartwatch tot gevolg hebben.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid geen materiaal met copyright zonder de toestemming van de inhoudseigenaars. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Malware en virussen

• Volg deze gebruikstips om uw smartwatch te beschermen tegen malware en virussen. Als u deze tips niet volgt, kan dit leiden tot schade of gegevensverlies, wat mogelijk niet wordt gedekt door de garantie
• Download geen onbekende software of applicaties.
• Bezoek geen websites die u niet vertrouwt.
• Installeer antivirusprogramma’s op uw computer en voer deze regelmatig uit om te controleren op infecties.
• Installeer geen andere software dan de software die door Connected Company is meegeleverd of reeds door Connected Company is geinstalleerd.
• In geval van updates die door Connected Company worden aanbevolen, dienen deze geinstalleerd te worden teneinde een geode werking van het product te kunnen blijven garanderen.

Afval en verwijdering

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Deze markering op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde diensten die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijke inhoud en diensten worden alleen geleverd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is verboden om materiaal of diensten te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de dienst is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige diensten die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Connected Company of serviceleverancier.